Modul E-PORTÁL

V docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci, kteří využívají stravovací nebo mzdový systém mohou využít společného webového rozhraní pro všechny tyto aplikace. Stačí jedno přihlášení a všechny informace jsou na jednom místě.

OSOBNÍ ÚDAJE

Aplikace umožňuje zobrazit osobní údaje zaměstnance. Jedná se například o  Jméno, Příjmení, Datum narození apod. Údaje, které se zobrazí v E-PORTÁLu se nastaví v programu Docházka.

DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCE

V aplikaci je možné sledovat přehled všech operací (událostí), které byly zaznamenány docházkovým terminálem, vloženy uživatelem do původní docházky nebo aplikací E-PORTÁLu. Jedná se například o operace Služební cesta, Odchod, Práce, Dovolená apod. Lze prohlížet různá měsíční období pomocí rozbalovacího menu a  tlačítka Nastavit.

ZPRACOVANÁ DOCHÁZKA

V E-PORTÁLu (dříve Intraweb) je zobrazen celkový přehled záznamu zpracované docházky. V  seznamu jsou uvedeny jednotlivé dny v měsíci a k nim provedené operace s  hodnotami odpracované doby v závorce. Zpracované intervaly mají definovaný počátek, konec, skutečnou i započtenou délku, přiřazenou směnu, podle které se může lišit zaokrouhlení tohoto intervalu. Všechny tyto vlastnosti systém nastaví podle definovaných podmínek. V horní části obrazovky je možné si zvolit, za jaké období se mají údaje o zpracované docházce zobrazit.

DENNÍ VÝSLEDKY

Aplikace zobrazuje údaje o denních výsledcích zaměstnance. Jsou zde uvedeny odpracované hodiny v jednotlivých dnech měsíce. V dolní části seznamu je součet hodin pro jednotlivé sloupce. V levé části seznamu může být zobrazeno barevné označení. Barvy ukazují, ke kterým dnům je docházka schválena a jaké úrovně dosahuje. Úrovně schválení docházky mohou být tři (zelené, žluté, červené). Po nastavení je možné provádět editaci hodnot. Je možné zvolit za jaké období se mají údaje o denních výsledcích zobrazit.

MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY

V E-PORTÁLu se zobrazuje celkový přehled záznamu zpracované docházky. V  seznamu jsou zobrazeny kódy (označení) a textový popis časové složky vystihující její použití (Odpracovaná doba, Celkový přesčas apod.). Další údaje ve sloupcích se vztahují k příslušné časové složce a hodnoty se vypočítají dle vlastností této složky.

VARIABILNÍ VÝSLEDKY

Pokud firma používá variabilní (například týdenní) období, je možné v  aplikaci zobrazit celkový přehled záznamu zpracované docházky za vybrané variabilní období. Variabilní výsledky zobrazují stejné informace o docházce akorát za jiné období než Měsíční výsledky.

VARIABILNÍ VÝSLEDKY - DENNÍ

Pokud firma používá variabilní (například týdenní) období, je možné v  aplikaci zobrazit údaje o denních výsledcích zaměstnance za vybrané variabilní období. Variabilní výsledky zobrazují stejné informace o docházce jako Denní výsledky, akorát za jiné období.

KALENDÁŘ

Aplikace ukazuje přiřazený kalendář pro jednotlivé dny měsíce. Zaměstnanci mají přiřazen konkrétní kalendář, kterým mají stanoven fond pracovní doby. Kalendář je sestaven z jednotlivých směn, které je třeba nastavit v programu Docházka. Seznam zobrazuje následující údaje:

  • seznam dnů vybraného měsíce
  • kód (označení) směny
  • popis o jakou směnu se jedná
  • standardní doba začátku a konce směny ve formátu HH:MM
  • u pružné pracovní doby se zobrazuje standardní doba počátku a konce pevné části směny ve formátu HH:MM
  • délka směny ve formátu HH:MM. Délka směny určuje počet hodin, které tvoří fond pracovní doby. Délka směny nemusí souhlasit (a většinou nesouhlasí) s  výpočtem rozdílu mezi počátkem a koncem směny. Rozdíl je tvořen povinnými (evidovanými a neplacenými) přestávkami v práci
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH ZMĚN

Aplikace zobrazuje seznam naplánovaných směn. V přehledu plánovaných směn jsou uvedena stejná data jako u plánovaných kapacit jen v jiném pohledu na tyto data. Sloupce přehledu plánovaných směn jsou podobné jako v Kalendáři.

PLÁNOVANÍ KAPACIT (INDIVIDUÁLNÍ KALENDÁŘE)

V E-PORTÁLu jsou zobrazeny naplánované kapacity na zvolený měsíc. V přehledu je zaměstnanec a k němu po dnech naplánované směny na vybraný měsíc. Pod přehledem je zobrazena legenda s popisem použité zkratky v naplánovaných směnách. Podle nastavení v programu se v seznamu může zobrazit více zaměstnanců.

POČTY ZAMĚSTANCŮ

V aplikaci jsou uvedeny počty zaměstnanců v jednotlivých dnech ve zvoleném měsíci. Seznam zobrazuje dny a k nim údaje kolik zaměstnanců pracovalo či mělo dovolenou. Například 22. 6. 2010 pracovalo 15 zaměstnanců a 1 byl v práci půl dne (15,50). V dolní části seznamu jsou uvedeny součty pracovníků. Získá se zde informace, kolik pracovníků celkově v daném měsíci pracovalo či mělo dovolenou. Jednotlivé sloupce se nastaví v programu Docházka. V horní části nad seznamem můžete zvolit pro jaké období a rozdělení se mají zobrazit informace.

MONITOROVÁNÍ

V E-PORTÁLu je možné sledovat přítomnost či nepřítomnost osob na pracovišti. Jestliže se načítají data z terminálu například každé 2 minuty, můžete v  monitorování zobrazovat aktuální přítomnost zaměstnanců v práci se zpožděním maximálně 2 minuty. V seznamu lze zobrazit zaměstnance přítomné/nepřítomné nebo všechny. Je možné vybrat pouze zaměstnance požadovaného rozdělení (střediska). Seznam zobrazuje stav přítomnosti pracovníků a k nim přehled záznamu provedené operace. Pod seznamem je uveden počet přítomných a nepřítomných osob.

VLOŽENÍ DOCHÁZKY

V E-PORTÁLu je možnost vkládat manuálně docházku v povoleném rozsahu. Pokud je to v programu Docházka nastaveno můžete zadat datum a čas operace. Dále vyberete operaci a vložíte do původní docházky. V nastavení je možné povolit například vkládání docházky pro více dnů a pro vybranou osobu ze seznamu.

SCHVALOVÁNÍ DOCHÁZKY
V aplikaci je možné schválit docházku. Schvalování může mít následující tři úrovně:

  • nastavení data zpracování - první úroveň - zelená
  • nastavení data zkontrolování - druhá úroveň - žlutá
  • nastavení data schválení - třetí úroveň - červená

V aplikaci se zobrazí schválení v levé části seznamu Denních výsledků.

PLÁNOVÁNÍ ABSENCÍ

V aplikaci je možné jednoduše naplánovat absenci a vložit ji do databáze. Ze  seznamu se vybere absence (Dovolená, Náhradní volno), zadají se data od - do a  vloží se do databáze. Naplánovaná absence se následně zobrazí v seznamu plánovaných absencí. Absence je možná v seznamu zrušit.

E-PORTÁL+

Doplněk standardního E-PORTÁLu (dříve Intraweb) umožňuje tisk výstupních sestav ve formátu pdf. Standardně jsou k dispozici sestavy zobrazující individuální docházku a také sumární sestava, která zobrazuje seznam zaměstnanců s jejich měsíční docházkou.

Přílohy
Katalogový list k modulu

Galerie

Modul E-PORTÁL

Celá galerie

Datum publikování: 13.9.2010

↑ nahoru