Všeobecné obchodní podmínky

společnosti:
ESTELAR s. r. o.
zapsané v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924
zastoupené:
Martinem Měcháčkem – jednatelem společnosti
se sídlem:
Palackého 744/1
769 01 Holešov
IČ:26932962
DIČ:CZ26932962

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou závazné pro smluvní vztahy mezi společností
ESTELAR s. r. o. se sídlem Palackého 774, 769 01 Holešov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45924 (dále jako „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jako „kupující") v oblasti prodeje zboží a služeb ze sortimentu společnosti ESTELAR s. r. o. Tyto VOP se v přiměřeném rozsahu užijí i na případy jiných typů smluvních vztahů mezi spol. ESTELAR s. r. o. a jejími zákazníky.

2. VOP nabývají platnosti při jejich podpisu společností ESTELAR s. r. o. jako prodávajícího a účinnosti dnem jejich zveřejnění, který je uveden níže. Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo tyto VOP, kdykoliv upravit a v elektronickém formátu pdf je bez zbytečného odkladu po této úpravě vystavit na internetových stránkách společnosti (www.estelar.cz), kde budou k nahlédnutí kupujícímu. VOP v písemné podobě jsou přístupné na všech provozovnách prodávajícího.

3. Kupující bere na vědomí, že v jednotlivých případech je vždy rozhodné znění VOP platné a účinné ke dni, ve kterém kupující učiní návrh na uzavření smlouvy (dále také jako „objednávka"), nebude-li před jeho akceptací prodávajícím upozorněn na změnu VOP. Kupující je oprávněn při uzavření každé dílčí smlouvy požadovat od prodávajícího předložení aktuálního znění VOP v písemné podobě. Pokud si kupující toto znění výslovně nevyžádá, má se zato, že se s aktuálním zněním všeobecných obchodním podmínek dostatečně seznámil na shora uvedených internetových stránkách prodávajícího a v tomto znění je akceptuje. V případě sporu stran o znění VOP je rozhodné znění uveřejněné na internetových stránkách www.estelar.cz. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.

4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena těmto všeobecným obchodním podmínkám a tyto všeobecné obchodní podmínky takovou smlouvou doplňují ve všech oblastech, ve kterých smlouva neobsahuje vlastní specifickou úpravu.

5. Kupujícím může být fyzická či právnická osoba. Kupujícím-podnikatelem je zejména podnikatel ve smyslu §§ 420, 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména se jím myslí osoba která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku, dále osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění nebo oprávnění podle jiného zákona. Osoby odlišné od kupujícího-podnikatele jsou dále označovány jako kupující-nepodnikatel.

6. Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že na jeho právních ochranu se užijí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména §§ 1810-1867, jakož i další ustanovení a právní předpisy, které slouží k ochraně spotřebitele (dále vše jako „spotřebitelská ustanovení"). Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě rozporu těchto VOP se zněním spotřebitelských ustanovení, mají přednost právě spotřebitelská ustanovení.

II. Uzavření smlouvy

1.   Kupující je povinen objednávku zboží či služeb dostatečně specifikovat, zejména konkretizovat druh a množství objednávaného zboží.

2.   Kupující-nepodnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště; u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (např. kontaktní údaje), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech. 

3.   Kupující-podnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, identifikační číslo; u právnických osob – firmu, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (např. kontaktní údaje), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech. 

4.   Kupující je povinen rovněž uvést konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží. Pokud nebudou tyto osoby kupujícím konkrétně uvedeny, bude zboží předáno kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo komukoliv v jeho provozovně, má – li tam nastat podle smlouvy toto plnění. Kupující je povinen vystavit objednávku na zboží přesného názvu, jeho specifického označení a množství tak, aby byla dostatečně identifikovatelná pro prodávajícího.

5. Objednat zboží je kupující oprávněn následujícími způsoby:

a)     elektronickou poštou (E-mail) na emailové adresách obchod@estelar.cz.
b)     osobně (adresa provozovny)
c)     telefonicky na tel.č.: +420 573 394 894
d)     poštou na adrese: ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01  Holešov
e)     prostřednictvím E-SHOPU na: http://shop.acsline.cz

6.   Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II. odst. 5 písm. a), e) těchto VOP přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Kupující se zavazuje při tomto typu objednávky sdělit prodávajícímu i svoji emailovou adresou, na kterou je oprávněn prodávající zaslat potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že budeme kupujícímu doručena akceptace objednávky ze strany prodávajícího, která liší od jeho původní objednávky, je kupující povinen sdělit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tuto akceptaci objednávky obdržel, jinak se má zato, že s touto změnou souhlasí; tato povinnost neplatí pro kupujícího – spotřebitele a obdobně se užije i v situaci, kdy došlo k objednávce dle čl. II. odst. 5 písm. c) těchto VOP.

7.   Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. b) těchto VOP podepsáním smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím na kterékoliv provozovně prodávajícího, příp. postačí i stvrzení objednávky písemné objednávky kupujícího, takže tuto objednávku stvrdí svým podpisem i prodávající, resp. zástupce prodávajícího. Prodávající je oprávněn vyžadovat, aby tato objednávka byla udělena na předepsaném formuláři.

8.   Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. c) těchto VOP přijetím ústní objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající je oprávněn od kupujícího vyžádat sdělení emailové adresy, na kterou je oprávněn zaslat kupujícím akceptaci jeho objednávky, a to elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce.

9.   Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. III odst. 1 písm. d) těchto všeobecných obchodních podmínek přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn od kupujícího vyžádat sdělení emailové adresy, na kterou je oprávněn zaslat kupujícím akceptaci jeho objednávky, a to elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce.

10.  Zaslání emailu potvrzující přijetí objednávky dle shora uvedených ustanovení není nutné, byla-li akceptace objednávky učiněna jiným vhodným způsobem. 

11.  Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy uzavřené dle způsobů uvedených v čl. III odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit, pokud zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá prodávající skladem, je nedostupné, přestalo se dodavatelem prodávajícího vyrábět nebo se přestaly vyrábět komponenty pro sestavení zboží. Prodávající je v tomto případě povinen kupujícího bez zbytečného odkladu o tomto informovat. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. 

12.  Není – li dohodnuto jinak, je pro uzavření smlouvy rozhodný český jazyk a český právní řád.

III. Cena za zboží a služeb (Ceníky)

1.   Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány v cenících prodávajícího, které může prodávající zjistit buď na webových stránkách prodávajícího, event. jiných webových stránkách jednotlivých dodavatelů, na které webové stránky prodávajícího odkazují. Při rozporu cen na webových stránkách prodávajícího (www.estelar.cz) a jiných internetových stránkách, mají přednost ceny zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Kupujícímu mohou být ceníky rovněž zasílány v elektronické či písemné podobě nebo mu ceny za jednotlivé položky mohou být sděleny ústně. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

2.   Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží oproti ceně v cenících a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) či změně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. Společnost ESTELAR s. r. o. bude kupujícího o těchto změnách informovat prostřednictvím e-mailu nebo vystavením nového ceníku na webu www.acsline.cz. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 10 dnů písemně sdělit prodávajícímu, jinak se má zato, že se změnou ceny souhlasí. Rovněž se má zato, že kupující se změnou ceny souhlasí, pokud převezme od prodávajícího předmět smlouvy a z předložených dokladů bude nová cena zřejmá. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že cenu na předložených dokladech si je povinen řádně zkontrolovat ihned při přebírání zboží a v případě, že by s novou cenu nesouhlasil je oprávněn zboží nepřevzít.  Toto ustanovení se nepoužije, je – li kupujícím spotřebitel.

3.   V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, u které se předpokládá nutnost individuální úpravy či zvýšených požadavků při výrobě, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a předběžný termín dodání.

IV. Informace o zboží a službách

1.   Zboží a služby v katalozích a cenících jsou označeny objednacím (katalogovým) kódem, názvem zboží, popisem zboží (služby). V katalozích a cenících jsou zboží a služby uváděny s cenou bez daně z přidané hodnoty (DPH) a celkovou cenou za jednotku zboží, není – li stanoveno jinak. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn připočíst k ceně DPH v zákonné výši.

2.   Společnost ESTELAR s. r. o. současně se zbožím předává zákazníkovi dodací  list. Při osobním odběru a při odběru na dobírku je zároveň předán i daňový doklad. V ostatních případech je daňový doklad-faktura zasílána v zákonné lhůtě 14 dnů od vyskladnění zboží.  Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

 • číslo faktury 
 • u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
 • bankovní spojení prodávajícího
 • termín splatnosti kupní ceny
 • soupis dodávaného zboží (služby) vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
 • č. objednávky kupujícího, v případě že je předem poskytl
 • č. příslušného dodacího listu

3.   Prodávající se zavazuje kupujícímu současně s předáním zboží předat i veškeré potřebné doklady ke zboží, a to zejména dodací list (dodací list slouží současně jako záruční list s uvedením délky záruční lhůty), a dále na vyžádání kupujícího předat též potvrzení, certifikáty, prohlášení o shodě, pokud jsou k danému zboží vystavovány a nejsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího či výrobce takového zboží.

V. Platební podmínky a smluvní pokuta

1.   Kupující je oprávněn kupní cenu uhradit některým z níže uvedených způsobů, není – li v jednotlivém případě výslovně dohodnut konkrétní způsob platby:

 • platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad potvrzený prodávajícím.
 • platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti ESTELAR s. r. o., uvedeného na daňovém dokladu.
 • na dobírku - při doručení zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jinou zásilkovou službou, přičemž platbu přebírá provozovatel poštovních služeb nebo jiná zásilková služba.
 • platba na fakturu se splatností (platí pro smluvní zákazníky) – kupující je povinen uhradit prodávajícímu zboží na základě prodávajícím vystavené faktury ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury, pokud není na faktuře uvedeno jinak, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí. Nevystavení nebo nedoručení faktury nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní ceny. Pokud by taková situace nastala, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat dodatečně vystavení a zaslání faktury. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti ESTELAR s. r. o. uvedeného na daňovém dokladu. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny po dobu delší 30 dnů. Odstoupení od smlouvy nejsou dotčeny případný nárok na náhradu škody ani smluvní pokuty.
2.   Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost ESTELAR s. r. o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a dále je oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to po dobu prvního měsíce tohoto prodlení. Po uplynutí této doby je společnost ESTELAR s. r. o. oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z neuhrazené části kupní ceny za každý další den prodlení, a to až do jejího úplného zaplacení; k takto zvýšené smluvní pokutě se nepřihlíží, je-li kupujícím spotřebitel. Zboží zůstává do doby jeho úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

Má-li být platba provedena jako platba předem, nebo platba v hotovosti, bude zboží předáno kupujícímu nebo k přepravě až po uskutečnění platby ze strany kupujícího nebo současně s touto platbou.

Pro jednotlivé způsoby dodání platí následující pravidla:

 • osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy (kupujícím) nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetí zboží potvrzuje kupující, popřípadě jeho pověřený zaměstnanec podpisem dodacího listu.

 • dopravou společností ESTELAR s. r. o. a zasíláním přepravní službou - podmínkou je objednávka přijatá. Zboží bude dopraveno na dodací adresu, v případě jejího neuvedení, bude zboží dodáno na adresu sídla společnosti.

 • dodací lhůta – pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba expedice v rozmezí 2 – 5 pracovních dnů. Dodací lhůta začíná plynout okamžikem přijetí závazné objednávky prodávajícím, pokud si kupující a prodávající nedohodli lhůtu jinou. V případě nutnosti prodloužení dodací lhůty (např. z důvodu na straně prodlení dodavatelů prodávajícího), je prodávající kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informovat. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by dodací lhůta překročila 30 dnů.
 • cena  přepravy - doprava zboží je placena kupujícím po celém území ČR až do sídla, popř. místa podnikání, bydliště či skladu kupujícího dle platného ceníku dopravy společnosti ESTELAR s. r. o..

 • dodávky mimo území ČR – dodávky do SR  jsou zasílány poštovním balíkem dle platného ceníku dopravy společnosti ESTELAR s. r. o. Nadměrné zásilky (nad 30 kg a kdy součet délky a výšky a šířky nad 300 cm) a zásilky do ostatních zemí budou na ceněny individuálně při objednávce. Náklady na dopravu hradí kupující.

VII. Práva z vadného plnění. Záruční doba.

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

3.    Kupující je zboží povinen prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na něm a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Kupující je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu či krabic) podle přiloženého přepravního listu. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen neprodleně sepsat škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, a to telefonicky na tel. čísle +420 573 394 894 nebo faxem na +420 573 395 467 nebo na e-mail: obchod@estelar.cz.

4.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)   na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části,
b)   na odstranění vady opravou zboží,
c)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)   odstoupit od smlouvy.

5.    Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.    Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující při převzetí zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu zboží sám kupující způsobil.

8.    Záruka za jakost, záruční doba a jiné podmínky pro uplatnění záruky jsou upraveny v Záručních podmínkách, které jsou přístupné kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího nebo na každé provozovně prodávajícího a které doplňují tyto VOP.

VIII. Vrácení zboží

1.    Zákazník (kupující) osobně, písemně nebo telefonicky může požádat prodejce prostřednictvím obchodního zástupce, přes kterého zboží zakoupil, o vrácení zakoupeného zboží. Součástí žádosti musí být odůvodnění vrácení zboží. V případě, kdy je zákazník (kupující) evidován jako dlužník po splatnosti, žádost o vrácení zboží nebude brána v potaz, pokud nebude dohodnuto jinak. Žádosti o vrácení zboží je prodávající povinen vyhovět, jen tehdy, pokud je založen nárok na vrácení zboží právními předpisy.

2.    Žádost o vrácení zboží musí podat oprávněná osoba (kupující) písemnou formou na adresu provozovny společnosti ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov. Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit stav zboží a rozhodnout, zda bude přijato zpět. Vrácené zboží musí být nepoužité, v originálních obalech včetně dokumentace a příslušenství, se kterým bylo dodáno.

3.    Kupující však nemůže žádat o vrácení zboží v případech uvedených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterými jsou zejména (smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele; smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; a další smlouvy vyjmenované zákonem). Nelze také žádat o vrácení počítačových programů, ke kterým již byla vystavena neomezená licence pro jejich užívání.

4.    V případě kladného vyřízení žádosti o vrácení zboží společností ESTELAR s. r. o., uhradí zákazník manipulační poplatek ve výši: 

 •   5 % z celkové ceny zboží při vrácení do 1 týdne
 • 10 % z celkové ceny zboží při vrácení do 1 měsíce
 • 20 % z celkové ceny zboží při vrácení do 6 měsíců
 • 50 % z celkové ceny zboží při vrácení nad 6 měsíců, maximálně však 12 měsíců, 

není – li možnost vrácení zboží založená přímo právními předpisy. Tento poplatek je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti vrácené kupní ceně za zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

1.   Informace o kupujících prodávající uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3.   Prodávající umožňuje kupujícímu provést objednávku bez registrace na internetových stránkách prodávajícího, přičemž údaje neregistrovaného kupujícího je prodávající oprávněn využít jen k plnění dle kupní smlouvy.

4.   Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající na jeho emailovou adresu obchodní sdělení. Kupující může po prodávajícím kdykoliv žádat ukončení zasílání obchodních sdělení prodávajícího, a to již v rámci učiněné objednávky zboží či služeb.

X. Závěrečná ustanovaní

1.   Tyto VOP nabývají dnem jejich zveřejnění uvedeným níže a ruší všechna předchozí znění všeobecným obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.estelar.cz a www.acsline.cz, v sídle prodávajícího a ve všech provozovnách prodávajícího.

2.   Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, na které se vztahují tyto VOP se řídí také právním řádem České republiky, který si prodávající i kupující společně zvolili, a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky. V případě vedení soudního řízení pro pohledávky vyplývající kterékoliv smluvní straně z těchto vztahů, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní soud ve Zlíně bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Brně, bude-li věcně příslušným soudem krajský soud.

3.   V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.


V Holešově dne: 1. 11. 2014
Za ESTELAR s. r. o. Martin Měcháček - jednatel


Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF (493 kB)

Servisní podpora

Konfigurátor

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

↑ nahoru