Licenční ujednání

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dochází-li na základě ujednání mezi společností ESTELAR s. r. o., IČO 269 32 962, se sídlem Holešov, Palackého 744, PSČ 769 01, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 45924 (dále jen "ESTELAR") a fyzickou anebo právnickou osobou, (dále jen "Uživatel") k poskytnutí jakékoli licence k software společnosti ESTELAR, pak je Uživatel oprávněn k používání příslušného software pouze za splnění dále uvedených podmínek.

2. Ujednání podle této přílohy (dále jen „Ujednání“) není kupní smlouvou, na základě které by se Uživatel stal vlastníkem kopie software jím držené, ale pouze ujednáním o právech, popřípadě povinnostech, Uživatele v souvislosti se získáním práva užívání software (nabytím licence k užívání software).

3. Toto Ujednání představuje základní podmínky, při jejichž dodržování má Uživatel právo užívat software společnosti ESTELAR. Rozhodné a kompletní znění licenčního ujednání je součástí instalačního média, přičemž Uživatel je povinen se s tímto při instalaci Software seznámit.

II. SOFTWARE

1. Software je počítačový program včetně všech jeho součástí (včetně licenčního klíče, byl-li při koupi poskytnut) a případných kopií Softwaru, oprav, úprav či obecně aktualizací či jiných update Software, jak je Uživateli dodávaný, a ke kterému společnost ESTELAR uděluje za splnění dále uvedených podmínek v tomto Ujednání Uživateli ve sjednaném rozsahu licenční práva (licenci) ve smyslu článku III. tohoto Ujednání.

2. Software a všechna práva k němu, zejména vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví, jsou ve vlastnictví společnosti ESTELAR. Zdrojový kód, struktura a organizace Software je obchodním tajemstvím a důvěrnou informací společnosti ESTELAR.

3. Software před svým používáním vyžaduje instalaci, správné nastavení a případně i propojení s příslušným hardware či jiným systémem. Pro instalaci musí být zajištěno příslušné zařízení PC či server splňující minimální softwarové a hardwarové požadavky uvedené v produktových listech Software.

4. K užívání Software se vyžaduje online ověření licence Uživatele připojením k síti internet.

III. LICENCE

1. Licence je právo Uživatele za splnění příslušných licenčních podmínek užívat po sjednanou dobu Software společnosti ESTELAR v poskytnutém rozsahu.

2. Předpokladem obdržení a využívání Licence je přijetí závazku Uživatele dodržovat příslušné licenční podmínky stanovené pro každý Software samostatně.

3. Součástí Licence jsou minimálně následující práva Uživatele:

a. nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný disk počítače anebo na server, a na ukládání dat Software do paměti počítačového systému či úložišť serveru;

b. právo užívání Software v nahraném médiu, zobrazování Software a všech dat tímto Software zpracovávaných, včetně ukládání těchto dat, jejich posílání do nadřízených systémů Uživatele, generování výstupů Softwarem umožněných či jiné a další zpracování výstupů samotným Uživatelem a jejich další užití pro jeho potřeby, vše v souladu s účelem Software a pro činnost Uživatele. Právo užívat se přitom vztahuje na osobu Uživatele, jeho zaměstnance, popřípadě na další osoby Uživatelem pověřené k užívání Software v rozsahu práv Uživatele;

c. právo provádět změny v nastavení software, umožňuje-li či předpokládá-li to příslušný Software.

4. Společnost ESTELAR si vyhrazuje ve vztahu k užívání Software Uživatelem veškerá práva (včetně práv dle právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví), která nejsou na základě Licence Uživateli výslovně poskytnuta. Licence neopravňuje Uživatele zejména:

a. kopírovat či jinak neoprávněně šířit Software na jiná zařízení, než k nimž byl Software a Licence Uživateli poskytnuta, není-li v konkrétním případě stanovena výjimka;;

b. oddělovat části Software nebo z něj či z jeho částí vytvářet odvozená díla;

c. používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v tomto Ujednání;

d. prodat, sublicencovat či pronajmout Software třetí osobě, anebo pronajmout si nebo vypůjčit si Software od třetí osoby;

e. zpřístupnit užívání Software více uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu či jiným obdobným způsobem;

f. Software analyzovat, dekompilovat či provádět jiný rozklad Software, převádět jej do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód;

g. obcházet jakákoli technická omezení Software.

5. Uživatel je oprávněn používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva či jiného zákona na ochranu práv duševního vlastnictví.

6. Nestanoví-li ujednání mezi Uživatelem a společností ESTELAR jinak, jsou veškerá práva k Software, kromě práv, která byla Uživateli Software výslovně udělena, popřípadě jsou nutně spojena s možností Uživatele Software k jeho účelu v rozsahu sjednaném užívat, vyhrazena pro společnost ESTELAR.

7. V případě, že Uživatel porušuje některé z ustanovení tohoto Ujednání, má společnost ESTELAR právo jednostranně ukončit, ke dni doručení oznámení takového ukončení Uživateli s uvedením důvodu, další poskytování práva na užívání Software. V takovém případě přitom Uživateli nevzniká nárok na vrácení jakékoli části plnění za Software či Licenci. Uživatel je současně povinen při zániku Licence, na niž je Licence poskytována, Software odinstalovat a nadále jej již neužívat. Současně je Uživatel povinen na vlastní náklady vrátit média se Software společnosti ESTELAR anebo na místo, kde Software získal.

IV. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI ESTELAR A ZÁRUKY

1. Společnost ESTELAR prohlašuje a Uživatel bere tímto na vědomí, že Software je poskytovaný tzv. „jak stojí a leží“, bez výslovné anebo implikované záruky jakéhokoli druhu. Společnost ESTELAR negarantuje vhodnost Software pro konkrétní účel Uživatele.

2. Společnost ESTELAR upozorňuje Uživatele, že neexistuje žádná jistota ani garance z její strany, ani žádné další ujištění, že jednotlivé funkce Software, které jsou poskytnuty Uživateli prostřednictvím Licence k používání Software, budou přesně vyhovovat a odpovídat požadavkům a představám Uživatele, ani že chod Software bude zcela nerušený, bez jakýchkoli možných chyb, tedy bezchybný, po celou dobu jeho užívání. Společnost ESTELAR není zejména za žádných okolností odpovědna za jakoukoli újmu vzniklou Uživateli nefunkčností (výpadkem) Software, který je zapříčiněn vnější událostí (např. výpadek elektrického proudu, poškození Software přepětím apod.), nesprávnou funkčností média, na kterém je Software uložen a z něj pracuje (nedostatečná minimální konfigurace média, nedostatečná ochrana před kybernetickými útoky či jiným malwarem či spywarem mající vliv na správnou funkčnost Software), nesprávným hardwarem, jeho nesprávnou funkčností či nesprávným připojením k Software, nesprávným nastavením komunikace mezi Software a hardware, jakož i nadřazeným systémem Uživatele, vlivem nadřazeného systému Uživatele, popřípadě samotným operačním systémem zařízení, ani lidským faktorem (zásah Uživatele do Software) mající jakýkoliv vliv na Software, nejde-li o zásah samotné společnosti ESTELAR.

3. Uživatel přebírá plnou odpovědnost a riziko za výběr Software pro dosažení jeho zamýšlených výsledků, jakož i za instalaci (neprovádí-li ji společnost ESTELAR či jí pověřená nebo k tomu oprávněná osoba), používání Software a výsledek, který prostřednictvím Software dosáhne.

4. Společnost ESTELAR neodpovídá ani za jakýkoliv ušlý zisk, příjem anebo obchod, anebo za jakoukoli ztrátu dat, anebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží nebo služeb, které Uživatel nabízí, za majetkové škody, jakoukoli újmu na osobnostních právech, za přerušení podnikání, za ztrátu utajovaných a obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, krycí, trestné, speciální anebo následné škody jakkoli zapříčiněné a zakládající vznik odpovědnosti, vznikli-li používáním anebo nemožností používat Software. Tato limitace náhrady újmy však neplatí v rozsahu, ve kterém ji platný a účinný právní řád neumožňuje. I v takovém případě, umožňuje-li to právní řád, však si společnost ESTELAR vyhrazuje limitaci své odpovědnosti k náhradě újmy do výše ceny, kterou Uživatel uhradil za poskytnutí Licence.

V Holešově dne 5. 12. 2019

ESTELAR s. r. o. Martin Měcháček, jednatel

Servisní podpora

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

youtube  YouTube facebook

 český výrobek, 3 roky záruka

↑ nahoru