Obchodní podmínky

vypracované společností ESTELAR s. r. o., se sídlem Palackého 744/1, 769 01 Holešov, IČ 26932962, DIČ CZ26932962, zapsané v obchodním rejstříku v Brně pod sp. zn. C 45924

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP") jsou závazné pro smluvní vztahy mezi společností
ESTELAR s. r. o. se sídlem Palackého 774, 769 01 Holešov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 45924 (dále jako „prodávající" nebo „ESTELAR s. r. o.") a jejími obchodními partnery (dále jako „kupující") v oblasti prodeje zboží a služeb ze sortimentu společnosti ESTELAR s. r. o. Tyto OP se v přiměřeném rozsahu užijí i na případy jiných typů smluvních vztahů mezi společností ESTELAR s. r. o. a jejími zákazníky, odkáže-li na ně jedna ze smluvních stran.

2. OP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu společností ESTELAR s. r. o. jako prodávajícího. Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo tyto OP, kdykoliv upravit a v elektronickém formátu pdf je bez zbytečného odkladu po této úpravě vystavit na internetových stránkách společnosti www.estelar.cz, kde budou k nahlédnutí kupujícímu. OP v písemné podobě jsou přístupné na všech provozovnách prodávajícího.

3. Kupující bere na vědomí, že v jednotlivých případech je vždy rozhodné znění OP platné a účinné ke dni, ve kterém kupující učiní návrh na uzavření smlouvy (dále také jako „objednávka"), nebude-li před jeho akceptací prodávajícím upozorněn na změnu OP. Kupující je oprávněn při uzavření každé dílčí smlouvy požadovat od prodávajícího předložení aktuálního znění OP i v písemné podobě. V případě sporu stran o znění OP je rozhodné znění přiložené ke smlouvě, a není-li jich pro konkrétní způsob uzavření smlouvy, pak znění uveřejněné na internetových stránkách www.estelar.cz a účinné ke dni uzavření smlouvy.

4. Je-li předmětem objednávky dodání software, resp. poskytnutí licence k užívání software, pak právní vztah mezi prodávající a kupujícím je dále upraven také přílohou č. 3 těchto OP – Licenční ujednání. Tato licenční ujednání přitom představují obecný rámec vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami v souvislosti s poskytnutím licence přičemž jimi nejsou nikterak dotčena další ujednání mezi smluvními stranami při koupi licence, jakož i zvláštní licenční ujednání, se kterými je kupující seznámen při instalaci a aktivaci software a je povinen je při užívání konkrétního software dodržovat; tato zvláštní ujednání, jakož i samotná smlouva o koupi licence má přednost před těmito OP.

5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dílčí smlouva s kupujícím je nadřazena těmto OP a tyto OP takovou smlouvou doplňují ve všech oblastech, ve kterých smlouva neobsahuje vlastní specifickou úpravu.

6. Kupujícím může být fyzická či právnická osoba. Kupujícím-podnikatelem je zejména podnikatel ve smyslu §§ 420, 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména se jím myslí osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku, a dále se má za to, že jím je i osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění nebo oprávnění podle jiného zákona. Osoby odlišné od kupujícího-podnikatele jsou dále označovány jako kupující-nepodnikatel.

7. Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že na jeho právních ochranu se užijí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména § 1810-1867, jakož i další ustanovení a právní předpisy, které slouží k ochraně spotřebitele (dále vše jako „spotřebitelská ustanovení"). Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě rozporu těchto OP se zněním spotřebitelských ustanovení, mají přednost právě spotřebitelská ustanovení. Bližší ujednání ve vztahu ke spotřebiteli je uvedeno v příloze č. 1 těchto OP – Zvláštní ujednání ve vztahu ke spotřebiteli, která je její nedílnou součástí.

II. Uzavření smlouvy

1. Kupující je povinen objednávku zboží či služeb dostatečně specifikovat, zejména konkretizovat druh a množství objednávaného zboží, u služeb konkretizovat rozsah objednaných služeb, a to vše nejlépe dle katalogů prodávajícího uvedených v ustanovení článku IV odst. 1.

2. Kupující-nepodnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště; u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (např. kontaktní údaje), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech umožňuje-li vložení těchto údajů příslušný systém prodávajícího a nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy. Prodávající vyžaduje uvedení i e-mailové adresy pro potvrzení (akceptaci) objednávky, zejména jde-li o objednávku učiněnou telefonicky nebo poštou.

3. Kupující-podnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, identifikační číslo; u právnických osob – firmu, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (např. kontaktní údaje), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech, umožňuje-li vložení těchto údajů příslušný systém prodávajícího a nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy. Prodávající vyžaduje uvedení i e-mailové adresy pro potvrzení (akceptaci) objednávky, zejména jde-li o objednávku učiněnou telefonicky nebo poštou.

4. Kupující je povinen v objednávce rovněž uvést konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží, je-li tato odlišná od osoby kupujícího. Pokud nebudou tyto osoby kupujícím konkrétně uvedeny, bude zboží předáno kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo komukoliv v jeho provozovně, je – li toto dle ujednání místem plnění. Kupující je povinen vystavit objednávku na zboží přesného názvu, jeho specifického označení a množství tak, aby byla dostatečně identifikovatelná pro prodávajícího; k tomu využívá katalogy prodávajícího či jeho označení tak, jak je uvedeno např. v E-SHOPu prodávajícího dostupného na http://shop.acsline.cz.

5. Objednat zboží je kupující oprávněn následujícími způsoby:
a) elektronickou poštou (e-mail) na e-mailové adrese obchod@estelar.cz.
b) osobně na adrese provozovny
c) telefonicky na tel. č.: +420 573 394 894
d) poštou na adrese: ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov
e) prostřednictvím E-SHOPu na: http://shop.acsline.cz
6. Smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II. odst. 5 písm. a) těchto OP v okamžiku, kdy kupující prostřednictvím odkazu mu zaslaném na email v návaznosti na jeho objednávku přijatou prodávajícím potvrdí tzv. proklikem uzavření smlouvy, včetně jeho podstatných náležitostí, tj. rozsah plnění a podmínky plnění. Kupující je povinen při tomto typu objednávky sdělit prodávajícímu i svoji emailovou adresou, na kterou prodávající zašle právě uvedený odkaz pro uzavření smlouvy. Kupující je povinen si zkontrolovat před potvrzením uzavřením smlouvy proklikem případnou změnu objednávky, která může ze strany prodávajícího být učiněna.

7. Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. b) těchto OP podepsáním smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím na kterékoliv provozovně prodávajícího, příp. postačí i stvrzení písemné objednávky kupujícího, tak že tuto objednávku stvrdí svým podpisem i prodávající, resp. zástupce prodávajícího. Prodávající je oprávněn vyžadovat, aby tato objednávka byla učiněna na předepsaném formuláři.

8. Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. c) těchto OP v okamžiku, kdy kupující prostřednictvím odkazu mu zaslaném na email, který kupující sdělí prodávajícímu při objednávce, potvrdí tzv. proklikem uzavření smlouvy, včetně jeho podstatných náležitostí, tj. rozsah plnění a podmínky plnění.

9. Kupní smlouva vzniká v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. d) těchto OP v okamžiku, kdy kupující prostřednictvím odkazu mu zaslaném na email, který kupující uvedl v objednávce, potvrdí tzv. proklikem uzavření smlouvy, včetně jeho podstatných náležitostí, tj. rozsah plnění a podmínky plnění.

10. Zaslání emailu a potvrzení uzavření smlouvy trv. proklikem dle shora uvedených ustanovení není nutné, došlo-li k uzavření smlouvy jiným vhodným způsobem, zejména u způsobu uzavření smlouvy v případě uvedeném v čl. II odst. 5 písm. e) těchto OP, kdy k uzavření smlouvy dochází přijetím objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím E-SHOPu prodávajícím; o tom se zavazuje kupujícího informovat.

11. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy uzavřené dle způsobů uvedených v čl. II odst. 5 těchto OP odstoupit, pokud zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá prodávající skladem, je nedostupné, přestalo se dodavatelem prodávajícího vyrábět nebo se přestaly vyrábět komponenty pro sestavení zboží. Prodávající je v tomto případě povinen kupujícího bez zbytečného odkladu o tomto informovat a nedohodne-li se s ním jinak, může od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena na účet, z něhož úhradu provedl; provedl-li kupující platbu v hotovosti, je prodávající oprávněn vyžádat si číslo účtu pro vrácení finančních prostředků, případně je oprávněn vrátit finančních prostředky kupujícímu jiným způsob na vlastní náklady, např. poštovní poukázkou.

III. Cena za zboží a služby (Ceníky)

1. Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány v cenících prodávajícího, které může kupující zjistit buď na internetové stránkách prodávajícího, event. jiných internetové stránkách jednotlivých dodavatelů, na které internetové stránky prodávajícího odkazují. Při rozporu cen na internetových stránkách prodávajícího www.estelar.cz a jiných internetových stránkách, mají přednost ceny zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Kupujícímu mohou být ceníky rovněž zasílány v elektronické či písemné podobě nebo mu ceny za jednotlivé položky mohou být sděleny ústně. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, resp. uvedenou ve smlouvě či akceptaci objednávky.

2. Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží oproti ceně v cenících, a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) či změně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že cenu na předložených dokladech si je povinen řádně zkontrolovat ihned při přebírání zboží a v případě, že by s novou cenu nesouhlasil je oprávněn zboží nepřevzít. Toto ustanovení se nepoužije, je – li kupujícím spotřebitel.

3. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, u kterého se předpokládá nutnost individuální úpravy či zvýšených požadavků při výrobě, nebo o zboží, které není v době akceptace objednávky na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí konečnou cenu a předběžný termín dodání.

IV. Informace o zboží a službách

1. Zboží a služby v katalozích a cenících jsou označeny objednacím (katalogovým) kódem, názvem zboží, popisem zboží (služby). V katalozích a cenících jsou zboží a služby uváděny s cenou bez daně z přidané hodnoty (DPH) a celkovou cenou za jednotku zboží, není – li stanoveno jinak. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn připočíst k ceně DPH v zákonné výši.

2. Společnost ESTELAR s. r. o. současně se zbožím předává zákazníkovi dodací list. Při osobním odběru a při odběru na dobírku je zároveň předán i daňový doklad. V ostatních případech je daňový doklad-faktura zasílána v zákonné lhůtě 14 dnů od vyskladnění zboží. Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

• číslo faktury
• u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
• bankovní spojení prodávajícího
• termín splatnosti kupní ceny
• soupis dodávaného zboží (služby) vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
• č. objednávky kupujícího, v případě že je předem poskytl
• č. příslušného dodacího listu
• okamžik vyhotovení faktury
• okamžik uskutečnění fakturovaného plnění
• podpisový záznam

3. Prodávající se zavazuje kupujícímu současně s předáním zboží předat i veškeré potřebné doklady ke zboží, a to zejména dodací list (dodací list slouží současně jako záruční list s uvedením délky záruční doby), a dále na vyžádání kupujícího předat též potvrzení, certifikáty, prohlášení o shodě, pokud jsou k danému zboží vystavovány a nejsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího či výrobce takového zboží.

V. Platební podmínky a smluvní pokuta

1. Kupující je oprávněn kupní cenu uhradit některým z níže uvedených způsobů, není – li v jednotlivém případě výslovně dohodnut konkrétní způsob platby:
• platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad potvrzený prodávajícím.
• platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem úhrady kupní ceny ve prospěch účtu společnosti ESTELAR s. r. o., uvedeného na daňovém dokladu.
• na dobírku - při doručení zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jinou zásilkovou službou, přičemž platbu přebírá provozovatel poštovních služeb nebo jiná zásilková služba.
• platba na fakturu se splatností – kupující je povinen uhradit prodávajícímu zboží na základě prodávajícím vystavené faktury ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury, pokud není na faktuře uvedeno jinak. Umožnění úhrady touto formou je přitom na uvážení a rozhodnutí samotné společnosti ESTELAR s. r. o. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti ESTELAR s. r. o. uvedeného na daňovém dokladu. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny po dobu delší 30 dnů. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody ani smluvní pokuty.

2. Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost ESTELAR s. r. o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a dále je oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to po dobu prvního měsíce tohoto prodlení. Po uplynutí této doby je společnost ESTELAR s. r. o. oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z neuhrazené části kupní ceny za každý další den prodlení, a to až do dne (včetně) úplného zaplacení kupní ceny; k takto zvýšené smluvní pokutě se nepřihlíží, je-li kupujícím spotřebitel. Zboží zůstává do doby jeho úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

1. Má-li být platba provedena jako platba předem, nebo platba v hotovosti, bude zboží předáno kupujícímu nebo k přepravě až po uskutečnění platby ze strany kupujícího nebo současně s touto platbou.

2. Pro jednotlivé způsoby dodání platí následující pravidla:
• osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující osobně, nebo osoba k tomu pověřená kupujícím (viz. článek II. odst. 4 OP) nebo osoba za kupujícího oprávněná jednat v souladu se zákonem (ve smyslu ustanovení § 161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Tato osoba se musí na výzvu dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v opačném případě může dojít k odmítnutí předání zboží. Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem dodacího listu.
• dopravou společností ESTELAR s. r. o. a zasíláním přepravní službou - podmínkou je objednávka přijatá. Zboží bude dopraveno na dodací adresu, v případě jejího neuvedení bude zboží dodáno na adresu kupujícího (do místa bydliště či sídla).

3. Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba expedice v rozmezí 2 – 5 pracovních dnů. Dodací lhůta začíná plynout akceptací závazné objednávky prodávajícím, pokud si kupující a prodávající nedohodli lhůtu jinou. V případě nutnosti prodloužení dodací lhůty (např. z důvodu na straně prodlení dodavatelů prodávajícího), je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informovat. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by dodací lhůta překročila 30 dnů od akceptace objednávky.

4. Doprava zboží je placena kupujícím po celém území ČR až do místa dodání kupujícímu a to dle platného ceníku dopravy společnosti ESTELAR s. r. o. dostupného na webových stránkách: www.estelar.cz.

5. Je-li doprava dle objednávky zajišťována do SR, je objednané zboží zasíláno poštovním balíkem dle platného ceníku dopravy společnosti ESTELAR s. r. o. dostupného na webových stránkách: www.estelar.cz. Nadměrné zásilky (nad 30kg a kdy součet délky, výšky a šířky je nad 300 cm) a zásilky do ostatních zemí budou naceněny individuálně při objednávce.

6. Není-li výslovně sjednáno jinak, náklady na dopravu hradí výlučně kupující.

VII. Práva z vadného plnění. Záruční doba.

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. zejména ustanovení § 1914 – 1925, § 2099 – 2112, a jde-li o kupujícího spotřebitele, pak i úprava podle § 2165 – 2174.

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

4. Kupující je zboží povinen prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na něm a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Kupující je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu či krabic) podle přiloženého přepravního listu. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen neprodleně sepsat protokol o zjištěném nedostatku či poškození a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, a to telefonicky na tel. čísle +420 573 394 894 nebo faxem na +420 573 395 467 nebo na e-mail: obchod@estelar.cz.

5. Vedle práv z vadného plnění, jež kupujícímu náleží na základě zákona, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost na výrobky a komponenty systému ACS-line, a to v délce trvání 36 měsíců, na ostatní zboží pak záruku v délce trvání 24 měsíců, není-li dále stanoveno jinak.

6. Na zboží, které podléhá rychlému opotřebení, jako jsou identifikační čipy, plastové příchyty, konektory, baterie apod. se vztahuje záruka za jakost pouze v délce 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

7. U zboží charakteru software se záruka za jakost vztahuje výhradně jen na vady nosiče software. V softwaru jsou jeho chyby odstraňovány po dobu 6 měsíců od vystavení licenční karty, popřípadě od provedení aktivace příslušného software; případná další údržba je poskytována pouze na základě samotného ujednání o údržbě a podpoře software. Za chybu software se nepovažují situace způsobené nesprávnou instalací, nesprávným nastavením kupujícím nebo nedostatky ve vlastním zařízení kupujícího, které mu nebyly dodány prodávajícím; viz. samostatné licenční ujednání k software.

8. Po dobu trvání záruky za jakost je prodávající povinen bezplatně odstranit vady, které byly způsobeny vadným materiálem nebo výrobou, případně jako následek skryté vady. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných parametrů. Dodání nového dílu však nemá vliv na délku a běh záruky za jakost podle předchozích odstavců, resp. tato i po dodání nového dílu zůstává nedotčena, tzn., že k novému dílu neběží samostatná nová záruční doba.

9. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným běžným používáním a na vady vzniklé neodbornou instalací nebo používáním. Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození zboží, které způsobil sám kupující, popřípadě třetí osoba, které kupující zboží svěřil, nebo které byly způsobeny vnějšími událostmi.

10. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci vůči prodávajícímu na adrese některé provozovny společnosti ESTELAR s. r. o. V případě požadavku vyřízení reklamace (servisu) v jiném místě odlišném od provozovny společnosti ESTELAR, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s dopravou a ostatní náklady s přepravou reklamovaného zboží do místa servisu dle aktuálního ceníku, pokud nebylo písemnou smlouvou dohodnuto jinak.

11. Pro uplatnění práv z vadného plnění, či ze záruky za jakost, je kupující povinen prodávajícímu předložit doklad o nákupu a zaplacení plnění (tj. originál kupní smlouvy, dodací list či daňový doklad). Kupující se zavazuje dodat s reklamovaným zbožím průvodní dopis, který obsahuje: jeho identifikační údaje, adresu kde je výrobek umístěn, není-li ho pro charakter zboží možné doručit na provozovnu prodávajícího, typ výrobku a výrobní číslo, a co nejpřesnější specifikaci reklamované závady.

12. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé:
a. nehodou, nedbalým nebo neodborným zacházení;
b. nedodržením skladovacích a přepravních podmínek;
c. zásahem do technického vybavení výrobku;
d. neodbornou instalací a obsluhou;
e. provozováním v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém či elektrickém poli apod.);
f. dodatečnou montáží dalšího vybavení či jiné úpravy bez písemného svolení výrobce.

13. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci mimo jiné v případech, kdy je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

14. Kupující se zavazuje dodržovat všechny pokyny dle technické dokumentace, která je nedílnou součástí zboží, platné pro přepravu, skladování, instalaci a používání výrobku. V opačném případě není možné považovat reklamaci, má-li vytknutá vada svůj původ právě z nedodržení pokynů v technické dokumentaci, za oprávněnou, resp. za takto vzniklé vady prodávající neodpovídá.

15. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

16. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

17. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

18. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující při převzetí zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu zboží sám kupující způsobil.

VIII. Vrácení zboží

1. Kupující osobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím obchodního zástupce, prostřednictvím nějž zakoupil od prodávajícího zboží, může požádat prodávajícího o vrácení zakoupeného zboží. Součástí žádosti musí být odůvodnění vrácení zboží. V případě, kdy je kupující evidován jako dlužník po splatnosti, žádost o vrácení zboží nebude vyhověno, pokud nebude dohodnuto jinak. Žádosti o vrácení zboží je prodávající povinen vyhovět, jen tehdy, pokud je založen nárok na vrácení zboží právními předpisy.

2. Žádost o vrácení zboží musí podat kupující písemnou formou na adresu provozovny společnosti ESTELAR s. r. o., Palackého 744/1, 769 01 Holešov. Společnost ESTELAR s. r. o. si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit stav zboží a rozhodnout, zda bude přijato zpět, popřípadě za jakých podmínek. Vrácené zboží musí být nepoužité, v originálních obalech včetně dokumentace a příslušenství, se kterým bylo dodáno.

3. Kupující však nemůže žádat o vrácení zboží v případech uvedených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterými jsou zejména (smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího; smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; a další smlouvy vyjmenované zákonem). Nelze také žádat o vrácení počítačových programů, ke kterým již byla vystavena neomezená licence pro jejich užívání.

4. V případě kladného vyřízení žádosti o vrácení zboží společností ESTELAR s. r. o., uhradí kupující manipulační poplatek ve výši:

• 5 % z celkové ceny zboží při vrácení do 1 týdne
• 10 % z celkové ceny zboží při vrácení do 1 měsíce
• 20 % z celkové ceny zboží při vrácení do 6 měsíců
• 50 % z celkové ceny zboží při vrácení nad 6 měsíců, maximálně však 12 měsíců, a to v případech, kdy není možnost vrácení zboží založená přímo právními předpisy. Tento poplatek je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti vrácené kupní ceně za zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Informace o ochraně osobních údajích kupujícího zpracovávaných prodávajícím jsou dostupné při objednávkách učiněných prostřednictvím E-SHOPu na těchto stránkách a potvrzovaných při učinění objednávky. V ostatních případech jsou zásady zpracování osobních údajů uvedeny v příloze těchto OP, které jsou její nedílnou součástí a přílohou č. 2.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem uvedeným níže a ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.estelar.cz, v sídle prodávajícího a ve všech provozovnách prodávajícího.

2. Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, na které se vztahují tyto OP, se řídí právním řádem Českém republiky, který si prodávající i kupující společně zvolili, a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky. V případě vedení soudního řízení pro pohledávky vyplývající kterékoliv smluvní straně z těchto vztahů, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní soud ve Zlíně, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Brně, bude-li věcně příslušným soudem krajský soud. Tento odstavec se neužije ve vztahu s kupujícím spotřebitelem.

3. V případě rozporu jazykových verzí těchto OP mají přednost OP v českém jazyce.

4. Nedílnou součástí a přílohou těchto OP jsou

Příloha č. 1. Zvláštní ujednání ve vztahu ke spotřebiteli
Příloha č. 2. Ochrana osobních údajů
Příloha č. 3. Licenční podmínky

V Holešově dne: 5. 12. 2019

za ESTELAR s. r. o., 

jednající Martin Měcháček, jednatelem společnosti

Obchodní podmínky ve formátu PDF 

Servisní podpora

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

youtube  YouTube facebook

 český výrobek, 3 roky záruka

↑ nahoru