OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ 

I.       OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.       V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky (kupujícími) společnosti ESTELAR s. r. o. při aktivaci licence pro software ACS/RDX.

2.       Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

3.       Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4.       Obsah dokumentu:

 I.       Obsah a účel dokumentu
 II.      Identifikace správce osobních údajů
 III.     Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou získávány?
 IV.     K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a co k tomu správce osobních údajů opravňuje?
 V.      Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 VI.     Zabezpečení osobních údajů
 VII.    Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 VIII.   Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

II.      IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       ESTELAR s. r. o.
          IČO: 26932962
          se sídlem Holešov, Palackého 744, PSČ 769 01
          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45924
          kontaktní e-mail: gdpr@estelar.cz
          webové stránky: www.estelar.cz
          (dále jen „správce osobních údajů“)

III.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

1.      Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o Vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se o poskytnutí údajů při aktivaci licence pro software ACS/RDX.

2.      Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

3.      Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně.

4.      Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

4.1     Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

4.1.1 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK SPOTŘEBITEL: jméno, příjmení, e-mailová adresa

4.1.2 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK PODNIKATEL: jméno, příjmení, e-mailová adresa

4.1.2 FYZICKÁ OSOBA – OSTATNÍ: e-mailová adresa

4.2     Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů.

IV.    K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

1.       Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

1.1     Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:

1.1.1      přímý marketing pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich uživatelů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje do okamžiku oznámení subjektu údajů, že nemá o marketingová sdělení zájem. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený.

V.      Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

1.      Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.

          Jedná se o tyto kategorie zpracovatelů:

       • externí správce IT,
       • antispamový správce emailových adres,
       • dodavatel informačního systému,
       • advokát.

2.      Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI.    Zabezpečení osobních údajů

1.      Správce zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných údajů.

2.       Správce prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, zdokonalení antivirových programů, šifrování aj.

3.       Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII.   INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2.       Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3.       Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4.       Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5.      Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6.       Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7.       Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VIII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

1.       V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce osobních údajů kontaktovat na e-mailu: gdpr@estelar.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých se píše v článku VII. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována.

Servisní podpora

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

youtube  YouTube facebook

 český výrobek, 3 roky záruka

↑ nahoru