Záruční podmínky

spol. ESTELAR s. r. o., se sídlem Palackého 744/1, 769 01 Holešov, IČ 26932962, DIČ CZ26932962, zapsané v obchodním rejstříku v Brně pod sp. zn. C 45924, jednající Martinem Měcháčkem, jednatelem společnosti, v tomto znění:

Tyto Záruční podmínky se vztahují na prodej a koupi zboží (služeb) mezi prodávajícím ESTELAR s. r. o. (prodávající) a kupujícími. V přiměřeném rozsahu se tyto záruční podmínky použijí i na případy jiných typů smluvních vztahů mezi spol. ESTELAR s. r. o. a jejími zákazníky.

Na vlastní výrobky a komponenty systému ACS-line, poskytuje společnost ESTELAR s. r. o. záruku v délce trvání 36 měsíců, není-li uvedeno jinak (vyznačením na servisní kartě nebo dodacím listu). Na ostatní zboží je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců. Na zboží, které podléhá rychlému opotřebení, jako jsou identifikační čipy, plastové příchyty, konektory, baterie apod. se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně jen na vady nosiče software. V softwaru jsou jeho chyby odstraňovány ve lhůtě 6 měsíců od vystavení licenční karty. Za chybu software se nepovažují situace způsobené nesprávnou instalací, nesprávným nastavením kupujícím nebo nedostatky ve vlastním zařízení kupujícího, které mu nebyly dodány prodávajícím.

Po dobu trvání záruky budou bezplatně odstraněny závady, které byly způsobeny vadným materiálem nebo výrobou, případně jako následek skryté závady. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných parametrů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným běžným používáním a na vady vzniklé neodbornou instalací nebo používáním. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním a na závady vzniklé neodbornou instalací nebo používáním. Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození zboží, které způsobil sám kupující popřípadě třetí osoba, které kupující zboží svěřil, nebo které byly způsobeny vnějšími událostmi.

Místo reklamace:

Místem reklamace je zásadně adresa některé provozovny společnosti ESTELAR s. r. o.. V případě požadavku vyřízení reklamace (servisu) v jiném místě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s dopravou servisního pracovníka a ostatní náklady s přepravou reklamovaného zboží do místa servisu dle aktuálního servisního ceníku, pokud nebylo písemnou smlouvou dohodnuto jinak.

Uplatnění záruky:

Kupující je oprávněn uplatňovat práva ze záruky u prodávajícího.

Pro uplatnění práv ze záruky je kupující povinen prodávajícímu předložit doklad o nákupu a zaplacení zboží (tj. originál kupní smlouvy, dodací list či daňový doklad). Odběratel se zavazuje dodat s reklamovaným zbožím průvodní dopis, který obsahuje: jeho identifikační údaje, adresu kde je výrobek umístěn, typ výrobku a výrobní číslo, co nejpřesnější specifikaci reklamované závady.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

  • nehodou, nedbalým nebo neodborným zacházení
  • nedodržením skladovacích a přepravních podmínek
  • zásahem do technického vybavení výrobku
  • neodbornou instalací a obsluhou
  • provozováním v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém či elektrickém poli apod.)
  • dodatečnou montáží dalšího vybavení či jiné úpravy bez písemného svolení výrobce

Kupující se zavazuje dodržovat všechny pokyny dle technické dokumentace, která je nedílnou součástí zboží, platné pro přepravu, skladování, instalaci a používání výrobku. Převzetím zboží od dodavatele souhlasí odběratel s výše popsanými podmínkami záruky.

Tyto záruční podmínky nabývají platnosti dnem jejich podpisu prodávajícím as účinnosti dnem jejich zveřejnění uvedeným níže.


V Holešově dne: 1. 11. 2014
Za ESTELAR s. r. o. Martin Měcháček - jednatel


Záruční podmínky ke stažení ve formátu PDF (80 kB)

Servisní podpora

Konfigurátor

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

↑ nahoru